Slovník

Vysvetlenie terminológie platformového inžinierstva

Čo je to ... ?


 • AWS - Amazon Web Services (AWS) je populárna cloudová platforma, ktorú ponúka spoločnosť Amazon. Poskytuje širokú škálu služieb cloud computingu, ktoré umožňujú firmám a vývojárom vytvárať, nasadzovať a spravovať aplikácie a služby. AWS využívajú organizácie všetkých veľkostí na zlepšenie agility, zníženie nákladov a zvýšenie škálovateľnosti. Jeho cenový model pay-as-you-go a globálna infraštruktúra umožňujú firmám inovovať a škálovať bez potreby veľkých počiatočných investícií do hardvéru.
 • Azure - Microsoft Azure, často označovaný ako Azure, je cloudová platforma poskytovaná spoločnosťou Microsoft. Ponúka širokú škálu cloudových služieb vrátane výpočtových, analytických, úložných a sieťových služieb. Firmám a vývojárom umožňuje vytvárať, nasadzovať a spravovať aplikácie a služby prostredníctvom globálnej siete dátových centier spoločnosti Microsoft. Organizácie všetkých veľkostí používajú Azure na zlepšenie svojej IT infraštruktúry, zvýšenie agility a zníženie nákladov. Vďaka cenovému modelu pay-as-you-go, rozsiahlej globálnej infraštruktúre a integrácii s ekosystémom spoločnosti Microsoft je obľúbenou voľbou pre firmy a vývojárov.
 • CI/CD - CI/CD je skratka pre Continuous Integration a Continuous Delivery (alebo Continuous Deployment). Je to súbor postupov a nástrojov, ktoré umožňujú vývojárom častejšie a spoľahlivejšie doručovať zmeny kódu.
 • Continuous delivery (CD) - Kontinuálne dodávanie (Continuous Delivery) nadväzuje na kontinuálnu integráciu (Continuous Integration) automatizáciou release procesu, čím sa zabezpečí spoľahlivé a časté nasadzovanie zmien kódu do produkcie. Cieľom Continuous Delivery je udržiavať kód v stave, v ktorom je možné ho kedykoľvek nasadiť.
 • Continuous integration (CI) - Kontinuálna integrácia (Continuous Integration) je postup automatizácie integrácie zmien kódu od viacerých prispievateľov do spoločného repozitára niekoľkokrát denne. Hlavným cieľom je včasné odhalenie problémov pri integrácii, zlepšenie kvality softvéru a skrátenie času potrebného na overenie a vydanie nových aktualizácií softvéru.
 • Cloud computing - Cloud computing (podľa NIST) je model umožňujúci všadeprítomný, pohodlný sieťový prístup na požiadanie k zdieľanej množine konfigurovateľných výpočtových zdrojov (napr. sietí, serverov, úložísk, aplikácií a služieb), ktoré možno rýchlo poskytnúť a uvoľniť s minimálnym úsilím o správu alebo interakciu s poskytovateľom služieb. Tento cloudu model sa skladá z piatich základných charakteristík, troch modelov služieb a štyroch modelov nasadenia.
 • Container (kontajner) - Kontajnerizácia je virtualizácia na úrovni operačného systému alebo virtualizácia na úrovni aplikácie. Softvérové aplikácie tak môžu bežať v izolovaných tzv. user spaces nazývaných kontajnery v akomkoľvek prostredí bez ohľadu na typ alebo dodávateľa. (wiki)
 • Community cloud (komunitný cloud) - Cloudová infraštruktúra je poskytnutá na výhradné používanie špecifickej komunite zákazníkov z organizácií, ktoré majú spoločné záujmy (napr. poslanie, bezpečnostné požiadavky, kompatibilita s predpismi a pod.). Môže ju vlastniť, spravovať a prevádzkovať jedna alebo viacero organizácií v komunite, tretia strana alebo ich kombinácia. Môže existovať vo fyzických priestoroch komunity alebo mimo nich. (podľa NIST)
 • DevOps - DevOps je metodika (a to je veľmi dôležité! Nie je to rola, ale metodika.) v oblasti vývoja softvéru. Je to súbor postupov a nástrojov, DevOps integruje a automatizuje prácu vývoja softvéru (Dev) a IT prevádzky (Ops) ako prostriedok na zlepšenie a skrátenie životného cyklu vývoja aplikácií. (wiki).
 • DevSecOps - DevSecOps je rozšírenie DevOps, ktoré umožňuje integrovať bezpečnostné postupy do metodiky DevOps. Na rozdiel od tradičného modelu centralizovaného bezpečnostného tímu je každý tím zodpovedný za bezpečnosť pri vývoji softvéru. Bezpečnostné postupy a testovanie sa vykonávajú v skoršej fáze v rámci životného cyklu vývoja aplikácie. (wiki).
 • Docker - Docker je súbor Platform as a Service (PaaS) produktov, ktoré používajú virtualizáciu na úrovni operačného systému na poskytovanie softvéru v balíkoch nazývaných kontajnery. Softvér, ktorý je hostiteľom kontajnerov, sa nazýva Docker Engine. Docker je nástroj, ktorý sa používa na nasadzovanie aplikácií v kontajneroch, tak aby mohli efektívne pracovať izolovane v rôznych prostrediach. (wiki). Okrem nástroja Docker existujú aj ďalšie nástroje na kontajnerizáciu, napríklad Podman, CRI-O, containerd a ďalšie.
 • FinOps - Skratka pre Financial Operations (FinOps) je rozvíjajúca sa disciplína finančného riadenia cloudu, ktorá spája technologické, finančné a obchodné tímy s cieľom spolupracovať na riadení finančných dôsledkov používania cloudových technológií. Hlavným cieľom FinOps je optimalizovať výdavky na cloud a zároveň umožniť inovácie, agilitu a efektívnosť v rámci organizácie.
 • Git - Git je open source systém na správu verzií, ktorý je určený na rýchlu a efektívnu správu malých aj veľmi veľkých projektov.
 • Greenfield (zelená lúka) - Označuje projekty alebo investície, ktoré sa začínajú od začiatku na nezastavanej alebo „zelenej“ lúke. Tento pojem sa bežne používa v rôznych kontextoch, napríklad v oblasti nehnuteľností, stavebníctva a podnikania.
 • Hybrid cloud (hybridný cloud) - Cloudová infraštruktúra, ktorá je zložená z dvoch alebo viacerých rôznych cloudových infraštruktúr (privátnych, komunitných alebo verejných), ktoré zostávajú jedinečnými entitami, ale sú spojené štandardizovanou alebo proprietárnou technológiou, ktorá umožňuje prenositeľnosť údajov a aplikácií. (podľa NIST)
 • IaC - Infraštruktúra ako kód (Infrastructure as code - IaC) je schopnosť poskytovať a podporovať výpočtovú infraštruktúru pomocou kódu namiesto manuálnych procesov a nastavení. Manuálna správa infraštruktúry je časovo náročná a náchylná na chyby. Infraštruktúra ako kód umožňuje definovať požadovaný stav vašej infraštruktúry bez toho, aby zahŕňala všetky kroky na dosiahnutie tohto stavu. Organizácie používajú infraštruktúru ako kód na kontrolu nákladov, zníženie rizík a rýchlu reakciu na nové obchodné príležitosti. (podľa AWS)
 • IaaS - Infraštruktúra ako služba (podľa NIST) je spôsob nasadenie, ktorý umožňuje spotrebiteľovi možnosť spracovania sietí a iných základných výpočtových zdrojov, kde je spotrebiteľ schopný nasadiť a spustiť ľubovoľný softvér, ktorý môže zahŕňať operačné systémy a aplikácie. Spotrebiteľ nespravuje ani nekontroluje základnú infraštruktúru cloudu, ale má kontrolu nad operačnými systémami, úložiskami a nasadenými aplikáciami a prípadne obmedzenú kontrolu nad vybranými sieťovými komponentmi (napr. hostiteľskými firewallmi).
 • Kubernetes - Známy aj ako K8s je open source systém na automatizáciu nasadzovania, škálovania a správy kontajnerových aplikácií.
 • Migrácia - V kontexte cloud computingu je migrácia do cloudu procesom presunu údajov, aplikácií a ďalších firemných prvkov z lokálnej infraštruktúry do prostredia cloud computingu. Migrácia cloudu môže zahŕňať aj prechod od jedného poskytovateľa cloudu k inému alebo prijatie hybridného modelu cloudu, ktorý kombinuje lokálne a cloudové zdroje.
 • MVP - Vo svete podnikania a startupov sa pod pojmom Minimum Viable Product (MVP) rozumie verzia nového produktu, ktorá obsahuje len základné funkcie potrebné na nasadenie. Cieľom je rýchle uvedenie produktu na trh, aby sa získala spätná väzba od používateľov a produkt sa mohol iterovať na základe reálnych údajov.
 • PaaS - Platforma ako služba (podľa NIST) je spôsob nasadenie, ktorý umožňuje spotrebiteľovi nasadiť na cloudovú infraštruktúru aplikácie vytvorené alebo získané spotrebiteľom s použitím programovacích jazykov, knižníc, služieb a nástrojov podporovaných poskytovateľom. Spotrebiteľ nespravuje ani nekontroluje základnú cloudovú infraštruktúru vrátane siete, serverov, operačných systémov alebo úložísk, ale má kontrolu nad nasadenými aplikáciami a prípadne nad konfiguračnými nastaveniami prostredia, v ktorom sa aplikácie nachádzajú.
 • Platform engineering (platformové inžinierstvo) - Označuje postupy navrhovania, budovania a údržby základnej infraštruktúry, nástrojov a služieb, ktoré umožňujú developerským tímom efektívne a spoľahlivo poskytovať produkty a služby. Platformoví inžinieri sa zameriavajú na vytváranie platforiem, ktoré abstrahujú zložitosť základnej infraštruktúry, automatizujú bežné úlohy a poskytujú vývojárom samoobslužné funkcie.
 • Private cloud (privátny cloud) - Cloudová infraštruktúra sa poskytuje na výhradné používanie jednej organizácii, ktorá zahŕňa viacero spotrebiteľov (napr. obchodné jednotky). Môže ju vlastniť, spravovať a prevádzkovať organizácia, tretia strana alebo ich kombinácia. Môže existovať v priestoroch organizácie alebo mimo nich. (podľa NIST)
 • Public cloud (verejný cloud) - Cloudová infraštruktúra je určená na otvorené používanie širokou verejnosťou. Môže ju vlastniť, spravovať a prevádzkovať podnik, akademická alebo vládna organizácia, prípadne ich kombinácia. Existuje v priestoroch poskytovateľa cloudu. (podľa NIST)
 • SaaS - Softvér ako služba (podľa NIST) je spôsob nasadenie, ktorý umožňuje spotrebiteľovi používať aplikácie poskytovateľa bežiace na cloudovej infraštruktúre. Aplikácie sú prístupné z rôznych klientskych zariadení buď prostredníctvom rozhrania tenkého klienta, ako je webový prehliadač (napr. webová aplikácia), alebo programového rozhrania. Spotrebiteľ nespravuje ani nekontroluje cloudovú infraštruktúru vrátane siete, serverov, operačných systémov, úložísk, dokonca ani jednotlivé možnosti aplikácie, s možnou výnimkou obmedzených nastavení konfigurácie aplikácie špecifických pre používateľa.
 • SRE - Site Reliability Engineering (SRE) je disciplína, ktorá zahŕňa aspekty softvérového inžinierstva a aplikuje ich na problémy infraštruktúry a prevádzky. Hlavným cieľom SRE je vytvoriť škálovateľné a vysoko spoľahlivé softvérové systémy. Postupy SRE boli pôvodne vyvinuté v spoločnosti Google. Túto úlohu explicitne opisujú dve voľne dostupné knihy - SRE book a Workbook.
 • Terraform - Terraform je nástroj na vytváranie infraštruktúry ako kódu (IaC), ktorý pôvodne vytvorila spoločnosť HashiCorp a ktorý umožňuje definovať cloudové aj lokálne zdroje v konfiguračných súboroch čitateľných pre človeka, ktoré môžete verzovať, opätovne používať a zdieľať. Potom je možné použíť štandardný workflow na manažment a správu celej infraštruktúry počas jej životného cyklu. Terraform dokáže spravovať nízkoúrovňové komponenty, ako sú výpočtové, úložné a sieťové zdroje, ako aj vysokoúrovňové komponenty, ako sú položky DNS a funkcie SaaS.
 • War room - Vo svete IT je „war room“ fyzický alebo virtuálny priestor, kde sa stretáva tím špecialistov, aby riešil kritické problémy, ktoré zvyčajne zahŕňajú výpadky systému, závažné incidenty alebo projekty s vysokou prioritou. Tento termín je odvodený od vojenských strategických miestností, kde sa schádzali kľúčoví pracovníci, aby plánovali a vykonávali misie. V kontexte IT sa vojnová miestnosť používa na urýchlenie procesov riešenia problémov a rozhodovania.